Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động....

xem thêm


Báo cáo tình hình quản trị Công ty 12 tháng năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 12 tháng năm 2015

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 12 tháng năm 2015 tới quý cổ đông....

xem thêm


UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BWACO

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BWACO

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu....

xem thêm


Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 tới quý cổ đông....

xem thêm


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán) tới quý cổ đông....

xem thêm


Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký chứng khoán

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký cổ phiếu....

xem thêm


BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

BWACO vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 12.4.2015....

xem thêm


Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Quý cổ đông vui lòng mở file đính kèm để xem toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu....

xem thêm


Báo cáo thường niên năm 2014

Báo cáo thường niên năm 2014

Theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần cấp nước BR-VT xin công bố báo cáo thường niên năm 2014...

xem thêm


Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Công ty cổ phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu xin công bố Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ năm 2014 (đã kiểm toán) tới quý cổ đông....

xem thêm